Προσοχή, γραπτές προσφορές θα γίνονται δεκτές από 13 έως 30 Μαΐου.

 

Η Διαχειριστική Επιτροπή του κοινωφελούς ιδρύματος με των επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, παρ. 8, 9, 10 του Νόμου υπ’ αριθμ. 4182/2013 Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την εκμίσθωση ενός ακινήτου διαμερίσματος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στην οδό Μαδύτου 75 στην Νεάπολη, στον 1ο όροφο της οικοδομής με εσωτερική αρίθμηση 1, με πρόσοψη επί της οδού Μαδύτου. Το διαμέρισμα έχει εμβαδό καθαρό 77,10 τ.μ. και μικτό 87,00 τ.μ., αποτελείται από χωλ, διάδρομο, δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, σαλοτραπεζαρία και λουτροαποχωρητήριο. Τιμή εκκίνησης του μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων (200)ευρώ μηνιαίως. Η διαδικασία εκμίσθωσης (πλειοδοσία και σύνταξη μισθωτηρίου συμβολαίου) θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις και τα άρθρα του Ν. 4182/2013.

Η εκμίσθωση θα πραγματοποιηθεί στον προσφέροντα τη μεγαλύτερη τιμή, ύστερα από τη δημοσίευση επί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και τυχόν άλλες ιστοσελίδες που κρίνονται κατάλληλες για την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα.

Εφόσον το προσφερόμενο μίσθωμα είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) επί της ελαχίστου προσφοράς των διακοσίων (200) ευρώ η σύμβαση της εκμίσθωσης θα συναφθεί ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας αρχής, η οποία μπορεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες να διατάξει να μη συναφθεί η σύμβαση,με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας τεκμαίρετε ως συναίνεση της αρχής.

Αν το προσφερόμενο μίσθωμα είναι μικρότερο απαιτείται για τη σύναψη της σύμβασης η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά απευθυνόμενη προς το ΄Ιδρυμα Υποτροφιών Νικολάου Χ. Καστανίδη η οποία θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο) στην οποία θα αναγράφει ολογράφως και αριθμητικά το προσφερόμενο μίσθωμα. Οι γραπτές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00΄ έως της 16.00΄ στα γραφεία του Ιδρύματος Μητροπόλεως 15, Θεσσαλονίκη 1ος όροφος και για είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αναρτήσεως της παρούσης.

Η μίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, το οποίο πρέπει να υπογραφεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αφότου κοινοποιηθεί η έγκριση από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και λήγει πέντε (5) έτη μετά την υπογραφή της σύμβασης. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνείται η ανανέωση για χρόνο ίσο και βραχύτερο, με τους ίδιους, ή επουσιωδώς διαφορετικούς, όρους, το δε σχετικό μισθωτήριο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωση αυτής.

Το μηνιαίο μίσθωμα είναι πληρωτέο στο γραφείο του Ιδρύματος Υποτροφιών Νικολάου Χ. Καστανίδη, οδός Μητροπόλεως 15, 1ος όροφος χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή.

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για δύο (2) έτη. Για κάθε επόμενο μισθωτικό έτος, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά 5% εφόσον ο πληθωρισμός δεν ξεπερνάει το 4,5%. Σε κάθε ενδεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού θα υπάρχει αντίστοιχη αύξηση του μισθώματος. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να συμφωνηθεί έκτακτη αναπροσαρμογή όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι (ιδίως απρόοπτη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών της αγοράς).

Η σχετική τροποποιητική σύμβαση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή προς ενημέρωση αυτής. Η αρμόδια αρχή μπορεί, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, να μην εγκρίνει την υποβληθείσα σε αυτήν τροποποιητική σύμβαση, αλλιώς τεκμαίρεται η συναίνεσή της. Για την υπεκμίσθωση του ακινήτου με τους ίδιους όρους της αρχικής μίσθωσης ενημερώνεται ο εκτελεστής και η αρμόδια αρχή.

Ο αναδειχθείς μισθωτής οφείλει να καταβάλει εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, χρηματική εγγύηση ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα. Η εγγύηση αυτή θα είναι άτοκη και θα αυξάνεται αναλόγως οσάκις αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα, ώστε να είναι πάντοτε ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα. Η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του Ιδρύματος Υποτροφιών Νικολάου Χ. Καστανίδη, εάν η μίσθωση λυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του μισθωτή, καθώς επίσης και αν κατά την αποχώρηση του μισθωτή υφίστανται οφειλές αυτού από τη μίσθωση.

Αν ο μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, ποινή η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εν συνεχεία δε, μπορεί να καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητικού εφαρμοζομένων αναλόγως των τριών πρώτων εδαφίων.

Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του εκμισθωτή.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση και έγκριση της δημοπρασίας.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κατοικία.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και δεν επιτρέπεται να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να διενεργεί σε αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιεί για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Ο μισθωτής οφείλει να φροντίζει για τη διατήρηση της κατοχής του μισθίου και να αντικρούει κάθε καταπάτησή του, έχοντας όλες τις αγωγές του εκμισθωτή.

Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από το μισθωτή, περιέρχεται στην κυριότητα του Ιδρύματος Υποτροφιών Νικολάου Χ. Καστανίδη και προς όφελος αυτού, μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή, ο οποίος δεν δικαιούται να αφαιρέσει οικοδομικά υλικά.

Κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης, έστω και ενός από αυτούς, συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγυήσεως

Το μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες ύδρευσης, φωτισμού, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, δημοτικών τελών, καθώς και οι δαπάνες συντήρησης του μισθίου. Επίσης τον βαρύνουν οι δαπάνες των κοινοχρήστων της οικοδομής καθώς και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό νομίμου χαρτοσήμου, επί του καταβαλλόμενου μισθώματος ή τυχόν άλλου ισοδύναμου τέλους ή φόρου που τυχόν θα θεσπιστούν.

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μισθώσεως ή μετά τη λύση αυτής για οποιαδήποτε αιτία, ο μισθωτής υποχρεούται όπως αποδώσει το μίσθιο δια πρωτοκόλλου, σε άριστη κατάσταση, άλλως θα αποβληθεί βιαίως και θα υποχρεωθεί να καταβάλλει στο ΄Ιδρυμα Υποτροφιών Νικολάου Χ. Καστανίδη, ως αποζημίωση χρήσης, το 1/10 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος για κάθε ημέρα παραμονής του στο μίσθιο από την ημέρα λήξης ή λύσης της μίσθωσης.

Ο μισθωτής θα αποβάλλεται από το μίσθιο βιαίως, κατά την ειδική διαδικασία «περί αποδόσεως μισθίου» του Κ.Πολ.Δ, τόσο για τυχόν καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, όσο και για παράβαση οιουδήποτε όρου του μισθωτηρίου συμβολαίου, τους οποίους θα τους συνομολογήσει όλους υποχρεωτικά ως ουσιώδεις.